Hristiyanlık mezhepleri ve arasındaki farklar nelerdir?

 • HRİSTİYANLIK TA MEZHEPLER

  Mezhep nedir ?

  Mezhep; dinle gerçekleşen çeşitli görüş ayrılıklarına verilen isimdir. Her dinin kutsal kitabında dinin nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili bilgiler vardır fakat zamanında insanlar bu konuda görüş ayrılığı yaşamış ve bu sebeple mezhepler ortaya çıkmıştır. İslam ve Yahudilikte olduğu gibi  Hristiyanlık ta da çeşitli mezhepler vardır ve bu yazımızda Hristiyanlık dininin 3 büyük mezheplerini ve birbirleri arasındaki önemli farklılıkları anlatmak istedim.

  Katolik mezhebi:

  Bir diğer adı Roma Katolik kilisesi olarak kabul edilen, Hristiyanlık dininin en köklü mezhebidir. Ruhani başkanı olan ‘’Papa’’ Katolikler tarafından tanrı kabul edilir ve dünyayı temsil ettiğine inanılır. Ayrıca İtalya sınırlarında kalan küçük bir şehir devleti olan Vatikan’ın başkanı olarak kabul edilir. Papa, tüm Hristiyanlığın değil sadece Katolik mezheplerine ait insanların lideridir. Papadan sonra sırasıyla kardinaller, piskoposlar ve rahipler gelmektedir. Papa’nın evlenmesi ve çocuk sahibi olması kesinlikle yasaktır.Kendisi istifa etmez veya kardinaller tarafından görevden alınmazsa ölene kadar Papa olmaya devam eder.Katolik kilisesinin belli bir kuruluş tarihi olmamakla birlikte, 1054 tarihinden sonra ilk olarak Katolik kilisesi adlandırılması başlamıştır. Hristiyanlığın başından beri her zaman görüş ayrılığı vardı fakat ilk zamanlarda mezhepler ortaya çıkmamıştı. 1054 tarihinden sonra Batı Avrupa ve Doğu Avrupa da oturan insanlar olarak ayrılmışlardı. Batı Avrupa da yaşayan insanlar Katolik olarak, Doğuda yaşayan insanlar ise Ortodoks olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

  Ortodoks Mezhebi:

  ‘’Doğru inanca sahip’’ anlamına gelen bu mezhepte ruhani lider ‘’Patrik’’ olarak kabul edilir. Sadece Hristiyanlığa özgü bir mezhep değildir. Ortodoks Yahudiler de vardır Ve her ülke kendi diliyle ibadet edebilir. Daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde hakimdir. Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında çok büyük farklar olmamakla birlikte aralarında anlaşmazlık genellikle inançtan değil, siyasetten dolayı olmuştur sonuç olarak aynı inanç söz konusudur.

  Katolik ve Ortodoks mezhebi arasındaki farklar:

  1) Katolikler İsa’nın doğuşunu 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodokslar 6 Ocak’ta kutlarlar.
  2) Katoliklerde vaftiz uygulaması sadece su serpmekle yapılır, Ortodokslarda ise tamamen suya daldırılır.
  3) Bir Ortodoks kilisesini gittiğinizde resimler, Katolik kilisesine gittiğinizde ise heykel veya statüleri görürsünüz.
  4)Bir Katolik kilisesine gittiğinizde gözününe çarpan ilk şey masalar olabilir. Dua etmek için konulmuş bu masaları, Ortodoks kilisesinde görmezsiniz.
  5)Katolikler İsa’nın çarmıha gerilmesini kendini kurban etti şeklinde yorumlarken Ortodoks kilisesi ise İsa’nın zaferi, insanlığın kurtuluşu şeklinde yorumlamıştır.
  6)Katoliklerde kutsal ruh hem babadan hem de oğuldan çıkarken, Ortodokslarda ise yalnızca babadan İsa aracılığıyla çıktığını iddia eder.
  7)Katolikler Papa’nın dünya üzerinde tanrıyı temsil ettiğine inanırlar ve hatasız olarak kabul ederler fakat protestan ve Ortodokslar bu fikre karşı çıkar.
  8)Katoliklerde rahiplerin evlenmesi yasakken Ortodoks kiliselerinde rahiplerin evlenmesine izin verilir.
  9)Ortodokslarda papazlar sakal bırakabilirken, Katoliklerde sakal bırakmak yasaktır.
  10)Ortodokslarda Patrik’in aforoz etme yetkisi bulunmazken, Katoliklerde bulunur.

  Protestanlık Mezhebi:

  Protestan; başkaldıran, itiraz eden anlamına gelmektedir. Katolikliğin dini inanç ve uygulamalarına tepki olarak ortaya çıkan reformist topluluklara Protestan adı verilmiştir. Başını Alman rahip Martin Luther’in (1489-1546) çektiği bu hareket, daha sonra Zwingli, Calvin gibi birçok Protestan tarafından  Avrupa’nın her yerine yayılmıştır. Bu liderler Kilise teşkilâtının dinî otoritesi ve günahları affetme yetkisi gibi hususlara tepki göstermiş ve reformist görüşler ileri  sürmüşlerdir. Ancak çözüm konusunda farklı şeyler önermeleri sonucunda birbirinden ayrı Protestan grupları doğmuştur. Kiliselerinde Ortodokslar ve Katoliklerin aksine resim ve heykele yer vermezler. Vaftiz ve Efkaristiya olmak üzere sadece iki kutsal ayin düzenlerler. Diğerlerine değer vermezler. Aynı zamanda Azizlere ve Meryem’ ede önem vermezler. Protestan Kilisesi rahiplere getirilen evlilik  yasağını  reddederler Ve kadınların da rahip olma hakları vardır. Ortodokslar ve Katolikler gibi ruhani başkanları yoktur.